Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.MEBLEESTYMA.PL

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy https://mebleestyma.pl  prowadzony jest przez ESTYMA MEBLE – ANNA I TOMASZ KOWALSCY SP.J. z siedzibą pod adresem: ul. Armii Krajowej 23, 58-500 Jelenia Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000458502, NIP: 6110202570, REGON: 001335783. zwanego dalej „Sprzedawcą”.
 2. Definicje:
  1. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru,
  2. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający założenie Konta,
  3. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
  4. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  5. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
  6. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,
  7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  8. Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
  10. Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 8,
  11. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 6.
  12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą,
 3. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się również do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o dane z CEiDG w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD. Wobec Kupującego, o którym mowa powyżej nie stosuje się art. 558 1 zdanie 2, art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
 5. a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
 6. b) prowadzeniu Newslettera,
 7. c) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 8. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z usług Sklepu Internetowego https://mebleestyma.pl/  świadczonych drogą elektroniczną jest połączenie z siecią Internet o prędkości min. 256 kbps, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), włączoną obsługę Java Script oraz Cookies, a ponadto korzystanie ze sprzętu spełniającego standardy Minimalnych wymagań sprzętowych, tj. posiadającego przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
 9. Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
 10. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Towarach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne
  i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia praw Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny lub kupującego o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 12. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego pod adresem https://mebleestyma.pl/
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego dotyczących aktualizacji cen (każdorazowo klient proszony jest o kontakt ze sklepem celem zweryfikowania wysokości cen)

 

 

 

 

 • 2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PROWADZENIA KONTA

 

 1. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła, po wcześniejszym wypełnieniu odpowiedniego formularza utworzenia Konta.
 2. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: estymator2@o2.pl

 

 • 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

 

 1. Kupujący może uruchomić usługę Newslettera w każdym czasie, poprzez podanie w zakładce „Newsletter” na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej i kliknięciu pola „Wyślij” oraz potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Usługę można uruchomić również poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: estymator2@o2.pl

 

 • 4. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Nie dotyczy to Zamówień składanych drogą telefoniczną lub faxem, które można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.
 5. Przed złożeniem zamówienia kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny bądź emaliowy ze sklepem
 6. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

      -złożenie Zamówienia poprzez Konto w Sklepie internetowym,

      -złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

      -złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej,

      -złożenie Zamówienia drogą telefoniczną pod numerem tel.: 785-710-0017

    7.Zamówienia, złożone w dni powszednie po godzinie 17, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od          pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

    8.Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez             Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

    9.Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail,           o  której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

    10.Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego                                 konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.– Kodeks cywilny
         lub Kupującego o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, do momentu wysyłki Towaru. W tym celu               Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny pod numerem (proszę wpisać numer telefonu) lub                   poprzez pocztę elektroniczną pod adresem (proszę wpisać adres e-mail).

    11.Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie i przygotowanie do wysyłki) wynosi maksymalnie 90 dni             roboczych.

    12.W przypadku braku zamówionych Towarów w magazynie lub wydłużeniu czasu realizacji, Kupujący               jest  informowany o tym fakcie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

    13.W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu           realizacji Zamówienia 80 dni roboczych lub zrezygnować z zamówionego Towaru albo z całości

 

 • 5. DOSTAWA

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towary wolne od wad.
 2. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Towarów:
 3. dostarczenie Towarów przez firmę kurierską,
 4. odbiór osobisty po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,
 5. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 6. Koszty wysyłki ponosi Kupujący. Są one naliczane zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 7. Towary wysyłane są niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy lub po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Sprzedawcę w wypadku płatności za pobraniem.
 8. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.
 9. Koszty dostawy mogą się różnić od aktualnie podanych. Są dodatkowo ustalane z klientem przez sklep
 10. Bezpłatny koszt dostawy dotyczy wyłącznie terenu miasta Jeleniej Góry
 11. Dostawa nie dotyczy opcji wnoszenia i montażu

 

 • 6. PŁATNOŚCI

 

 1. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:                                                   A. płatność przelewem zwykłym lub internetowym,                                                                         B. płatność gotówką (przy odbiorze Towaru),                                                                                   C. Płatności internetowe dokonywane on-line  obsługiwane są za pośrednictwem platformy Blue Media dostępnej pod adresem bluemedia.pl, wykorzystywanej przez firmę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81 – 718 Sopot, NIP: 5851351185, REGON: 191781561, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590.Blue Media                                                                               D. płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro.                                           E. płatność za pobraniem                                                                                                               F. płatność w systemie ratalnym dokonywane on-line za pośrednictwem sklepu internetowego obsługiwane przez Credit Agricole Raty  
 2. O całkowitej kwocie Zamówienia, obejmującej koszty wysyłki, Kupujący informowany jest każdorazowo przed finalizacją Zamówienia.                                                                                                             
 3.  Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 1. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia. Jeśli Sprzedawca nie otrzyma zapłaty w tym terminie wezwie Kupującego do dokonania płatności wyznaczając termin dodatkowy. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 2. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Płatnika z powodu wstrzymania, odmowy lub prowizji obsługi Płatności  wskazanych w pkt 1.

 

 • 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu 22(1) Kodeksu Cywilnego lub Kupującego o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
 3. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 4. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 6. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 7. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 8. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 9. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 10. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 11. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 12. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 13. umów zawartych w drodze aukcji publicznej
 14. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 15. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 16. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.
 17. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 18. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.
 19. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 20. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru oraz kosztów wysyłki Towaru do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 21. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 22. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 23. Zwroty Towarów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 24. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących przedsiębiorcami innymi niż przedsiębiorcy, o których mowa w 1 ust. 3 Regulaminu, w przypadku których prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży jest wyłączone.

 

 • 8. REKLAMACJA

 

 1. Reklamacje należy kierować na adres: Armii Krajowej 23, 58-500 Jelenia Góra
 2. lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: estymator2@o2.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres e-mail Kupującego,
 5. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 6. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 7. opis wady Towaru oraz datę jej powstania.
 8. Dowód zakupu lub jego kopię.
 9. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 1.
 10. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru na adres Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca obowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni.
  W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w wymienionym w poprzednim zdaniu terminie reklamację uznaje się za uzasadnioną.
 12. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 13. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny – zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu.

 

 

 

 

 • 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Ponadto Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

 • 10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 

 1. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego https://mebleestyma.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie oraz pobieranie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz opisów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego https://mebleestyma.pl jak również udostępnianie wyżej wymienionych treści w Internecie oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych lub handlowych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez zgody, o której mowa w pkt 2, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01-01-2021
 2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

 

Załącznik  nr 1

 

……………..…………………………….

Miejscowość, data

Adresat; ESTYMA MEBLE – ANNA I TOMASZ KOWALSCY SP.J. 

 1. Armii Krajowej 23, 58-500 Jelenia Góra,

 

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia:          ………………………………………………

Data odbioru:                ………………………………………………

 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

 

Zwrot kosztów, proszę/prosimy (*) dokonać (właściwe zaznaczyć):

 

 • Na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………… , którego właścicielem jest ……………………………………………………………...……………
 • Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

 

Imię i Nazwisko Kupującego:     ………………………………………………

Adres Kupującego:                   ………………………………………………

                                               ………………………………………………

 

 

 

…………………………………………………………

Data i Podpis

 (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Załącznik  nr 2

 

PROTOKÓŁ REKLAMACJI PRODUKTU

 

 

 

 

Wypełnia Kupujący

 

Dane Kupującego:                               ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

Data sprzedaży:                                   ………………………………………………………………………

Data odbioru:                                       ………………………………………………………………………

Dane Dowodu zakupu:                         ………………………………………………………………………

Dane reklamowanego Produktu:           ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

Dodatkowy opis Produktu:                    ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

Opis przyczyny reklamacji:                    ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

          ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Żądanie Kupującego:                            ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

 

 

……………………………………….

Data i podpis Kupującego

 

 

 

Wypełnia Sprzedawca

 

Protokół nr:                                          ………………………………………………………………………

Sporządzony dnia:                                ………………………………………………………………………

Data wpłynięcia reklamacji:                   ………………………………………………………………………

Sposób rozpatrzenia reklamacji:            ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

                                                           ………………………………………………………………………

 

 

……………………………………….

Podpis Sprzedawcy oraz pieczęć firmowa

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ( do 31.12.2020 r)

WWW.MEBLEESTYMA.PL

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym mebleestyma.pl prowadzony jest przez ESTYMA MEBLE – ANNA I TOMASZ KOWALSCY SP.J. z siedzibą pod adresem: ul. Armii Krajowej 23, 58-500 Jelenia Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000458502, NIP: 6110202570, REGON: 001335783.
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową mebleestyma.pl.
 3. Definicje:
 4. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem mebleestyma.pl,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 123, 730),
 6. Polityka prywatności – dokument dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę, a jednocześnie będący wypełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego w zgodzie z przepisami dot. ochrony danych osobowych.
 7. SprzedawcaESTYMA MEBLE – ANNA I TOMASZ KOWALSCY SP.J. z siedzibą pod adresem: ul. Armii Krajowej 23, 58-500 Jelenia Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000458502, NIP: 6110202570, REGON: 001335783,
 8. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
 9. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,
 10. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
 11. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), zwanej dalej Kodeksem cywilnym, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
 14. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży,
 15. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka,
 16. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem Umowy sprzedaży,
 17. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód przekazany Kupującemu wraz z Produktem, potwierdzający zakup Produktu,
 18. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,
 19. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od Umowy sprzedaży, o którym mowa w § 7.,
 20. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 5.
 21. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
 22. a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
 23. b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
 24. c) prowadzeniu Newslettera.
 25. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz ich akceptację.
 26. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: estymator2@o2.pl.
 27. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
 28. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 29. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 30. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu 221 Kodeksu cywilnego, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 • 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
 4. złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
 5. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,
 6. złożenie Zamówienia drogą mailową,
 7. złożenie Zamówienia drogą telefoniczną,
 8. złożenie Zamówienia za pomocą fax(u).
 9. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
 10. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 lit. a-c niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 11. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 lit. d i e niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.
 12. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt 3 lit. a niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta, a następnie dodanie Produktu do Koszyka oraz zatwierdzenie Zamówienia.
 13. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt 3 lit. b niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.
 14. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt 3 lit. c niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie na adres: estymator2@o2.pl, wiadomości elektronicznej zawierającej oświadczenie woli Kupującego o chęci złożenia Zamówienia.
 15. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt 3 lit. d niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą pod numerem tel.: 785 710 001.
 16. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt 3 lit. e niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie na numer fax: 756471065, wypełnionego formularza (Załącznik nr 3).
 17. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17:00, w soboty, niedziele lub inne dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego najbliższego dnia roboczego.
 18. Sprzedawca każdorazowo uzgadnia z Kupującym szczegóły Zamówienia, w szczególności cechy zamówionego Produktu.
 19. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin od dokonania przez Kupującego jednej z czynności określonych w pkt. 7-11, z zastrzeżeniem pkt. 12 niniejszego paragrafu.
 20. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym.
 21. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do momentu wysyłki Produktu.
 22. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi od 2 do 6
 23. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym wynosi on średnio od 2 do 6 tygodni.
 24. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
 25. Jeśli Kupujący chce zamówić usługę montażu Produktu, obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę podczas składania Zamówienia.
 26. Jeśli Kupujący chce skorzystać z usługi wnoszenia Produktu do miejsca przeznaczenia, obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę podczas składania Zamówienia.
 27. Kupujący obowiązany jest do weryfikacji zgodnie z podanymi zaleceniami, czy wymiary zamówionego Produktu nie będą kolidowały z szerokością i wysokością drzwi wejściowych do budynku, a także drzwi do lokalu oraz miejsca przeznaczenia Produktu. Zalecenia dotyczące minimalnych wymiarów szerokości i wysokości drzwi wejściowych do budynku, lokalu, a także miejsca przeznaczenia Produktu zostaną wyświetlone w Koszyku przy składaniu Zamówienia. Jeśli Kupujący nie zweryfikuje wymiarów drzwi zgodnie z zaleceniami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Produkt nie zostanie wniesiony do miejsca jego przeznaczenia.

 

 • 3. PŁATNOŚCI
 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. O całkowitej kwocie Zamówienia uwzględniającej koszty dostawy Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakup, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną na podany podczas zakładania Konta lub składania Zamówienia adres e-mail.
 4. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
 6. płatność gotówką/kartą płatniczą przy odbiorze osobistym,
 7. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
 8. płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro oraz BLIK,
 9. płatność internetowa – PayU, Dotpay, Blue Media, PayPal, Przelewy24, tpay.com, PayByNet, CashBill, authorize.net, eService etc.
 10. Płatność w systemie ratalnym Credit Agricole, e-Raty Santander Consumer Bank, mBank RATY, i-raty.pl, Bank BGŻ BNP Paribas S.A., i – Leasing, Alior Bank, Leasing Siemens SimplyLease, płatność odroczona: myPłacimy.pl, Twisto ,
 11. f) płatność za pobraniem.
 12. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 13. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 lit. b niniejszego paragrafu, realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy, z zastrzeżeniem czasu realizacji Zamówienia wskazanego w § 2. pkt.17.
 14. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 lit. c i d niniejszego paragrafu, realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia, z zastrzeżeniem czasu realizacji Zamówienia wskazanego w § 2. pkt.17.
 15. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 lit. e niniejszego paragrafu, realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie zawarcia przez Kupującego umowy kredytu ratalnego z bankiem lub umowy pożyczki z pożyczkodawcą, z zastrzeżeniem czasu realizacji Zamówienia wskazanym w § 2. pkt.17.
 16. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 lit. f niniejszego paragrafu, realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji w sposób wskazany w pkt 12 paragrafu poprzedzającego, z zastrzeżeniem czasu realizacji Zamówienia wskazanego w § 2. pkt.17.
 17. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 lit. b-d niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku nieuiszczenia całości wpłaty w terminie wskazanym w wezwaniu, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową.
 18. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy PayU dostępnej pod adresem www.payu.pl, wykorzystywanej przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399.
 19. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy Dotpay dostępnej pod adresem dotpay.pl, wykorzystywanej przez firmę Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296790.
 20. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy Blue Media dostępnej pod adresem bluemedia.pl, wykorzystywanej przez firmę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81 – 718 Sopot, NIP: 5851351185, REGON: 191781561, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590.Blue Media
 21. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 22. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy PayPal dostępnej pod adresem www.paypal.com, wykorzystywanej przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego).
 23. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy Przelewy24 dostępnej pod adresem przelewy24.pl, wykorzystywanej przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61) 847-52-64, fax: (61) 847-08-38, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA wpisana została jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.
 24. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy TPay dostępnej pod adresem tpay.com, wykorzystywanej przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. Św. Marcina 73/6 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON:300878437, KRS:0000412357, wpisana została jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP27/2014.
 25. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy PayByNet dostępnej pod adresem www.paybynet.pl, wykorzystywanej przez firmę Krajowy Instytucja Rozliczeniowa S.A., ul. rtm. W. Pileckiego 65
  02-781 Warszawa, KRS:0000113064, NIP:5260300517, REGON: 012105474. KIR to instytucja infrastrukturalna polskiego sektora bankowego.
 26. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy CashBill dostępnej pod adresem www.cashbill.pl, wykorzystywanej przez firmę CashBill S.A., ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, NIP: 6292410801, REGON: 241048572, KRS: 0000323297, wpisana została jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP10/2013.
 27. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy net dostępnej pod adresem www.authorize.net, wykorzystywanej przez firmę Authorize.Net P.O. Box 8999, San Francisco, CA 94128-8999, US.
 28. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy eService dostępnej pod adresem www.eservice.pl, wykorzystywanej przez firmę Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01‑102 Warszawa, przy ul. Jana Olbrachta 94, NIP: 1181477610, REGON: 016107240.
 29. Oprócz form płatności wskazanych powyżej, Kupujący mogą skorzystać z ratalnych opcji płatności m.in. takich jak:
 30. zakup na Raty Credit Agricole. System ratalny Credit Agricole - jest to forma płatności ratalnej. Po zapoznaniu się z warunkami umowy, Kupujący wybiera ilość rat, wysokość wpłaty oraz pozostałe opcje. Ratę można sprawdzić przy wybranym Produkcie lub po zakończonych zakupach – w koszyku. Więcej informacji na stronie: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyt-ratalny.
 31. System ratalny eRaty - jest to system ratalny banku Santander Consumer Bank S.A. Kupujący po zapoznaniu się z warunkami umowy, wybiera ilość rat, wysokość wpłaty oraz pozostałe opcje. Ratę można sprawdzić przy wybranym Produkcie lub po zakończonych zakupach – w koszyku. Więcej informacji na stronie: https://www.santanderconsumer.pl/zakupy-na-raty/.

oraz pozostałych podmiotów, wskazanych w pkt. 5 lit e) niniejszego paragrafu.

Istnieje również możliwość odroczenia płatności poprzez systemy wskazane w pkt.5 lit. e) niniejszego paragrafu.

 1. Sprzedawca oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A., Santantander Consumer Bank S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.
 2. Dane Sprzedawcy do przelewu:

ESTYMA MEBLE – ANNA I TOMASZ KOWALSCY SP.J.,

 1. Armii Krajowej 23, 58-500 Jelenia Góra,

Numer konta: 05194010763100240000000000

 

 

 • 4. DOSTAWA

 

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
 2. odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą z siedziby Sprzedawcy znajdującej się pod adresem: Armii Krajowej 23, 58-500 Jelenia Góra,
 3. dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską: DPD POLSKA SP. Z O.O., DHL PARCEL POLSKA SP. Z O.O., DEXT, FURGONETKA SP. Z O.O. SP.K.,
 4. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 5. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty dostawy na terenie Jeleniej Góry i okolic w odległości do 30 km od Jeleniej Góry, gdy minimalna wartość Zamówienia wynosi 4500 zł,
 7. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 9. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 10. Dostawa nie obejmuje montażu, a także wnoszenia Produktu do miejsca przeznaczenia, chyba, że Kupujący zamówił taką usługę zgodnie z 2 pkt. 20 i/lub 21 niniejszego Regulaminu. Produkt zostanie umieszczony w miejscu wskazanym przez Kupującego.

 

 

 • 5. REKLAMACJA

 

 1. Postanowienie punktu poprzedzającego nie stosuje się Kupującego będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, który to jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej.
 2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.
 4. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.
 6. Reklamacje należy kierować na adres:
 1. Armii Krajowej 23, 58-500 Jelenia Góra

lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: estymator2@o2.pl.

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego będącego konsumentem reklamacji w przeciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia informacji przez Kupującego. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego zostaje całkowicie wyłączona.
 5. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie zostać przez Sprzedawcę uznane za wystarczającą podstawę do reklamacji zakupionego Produktu.

 

 • 6. GWARANCJA

 

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela producent.
 2. Okres gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Produkt wynosi 24 miesiące.
 3. Szczegóły procedury gwarancyjnej znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu.
 4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.

 

 • 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
 3. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 4. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 6. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 7. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 8. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 9. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 10. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 11. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 12. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 13. umów zawartych w drodze aukcji publicznej,
 14. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 15. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 16. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
 17. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 18. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 19. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 20. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 21. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 22. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 23. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 24. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu 221 Kodeksu cywilnego, w których przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

 

 • 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.
 2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności. https://mebleestyma.pl/adm/?a=cms.page&id=6
 • 9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 

 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób lub podmiotów trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby lub podmiotu trzeciego, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów, w tym w szczególności do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby lub podmiotu trzeciego, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

 • 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Kupujący będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50 - 069 Wrocław, e-mail: sekretariat@wiih.wroclaw.pl. (Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Jeleniej Górze, adres: ul. Groszowa 1,  58-500 Jelenia Góra, e-mail: ihjg@wiih.wroclaw.pl, strona internetowa: https://wiih.ibip.wroc.pl/public/). Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Kupujący będący konsumentem może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 134, 730) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245).
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Zadzwoń: 785 710 001

Napisz: estymator2@o2.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.